• (0090) 312 425 00 19 (داخلی 111)
    atropat_tabrizitur@yahoo.com

جشن نوروزي ايرانيان انكارا در هتل شرايتون انكارا با اجراي گروه كينگ موزيك ، شام و مشروبات الكلي و غير الكلي و سفره هفت سين و.. خواهد بود. قيمت بليط براي بزرگسال ٢٠٠ لير و براي كودك ١٥٠ لير ميباشد.
برنامه تحويل سال از ساعت ١٩:٠٠ در سالن ورودي تا ساعت ٢


برنامه تحويل سال از ساعت ١٩:٠٠ در سالن ورودي تا ساعت ٢٠:٠٠ واز ساعت ٢٠:٠٠ تا ساعت ٢٤:٠٠ هم در سالن اصلي با اجراي موزيك زنده گروه كينگ خواهد بود.جهت تهيه بليط از وبسايت زير اقدام كنيد.
و جهت كسب اطلاعات بيشتر با ما در تماس باشيد.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
31
32
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
86
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
118
119
120
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
237
238
239
240
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

ارسال پیام