• (0090) 312 425 00 19 (داخلی 111)
    atropat_tabrizitur@yahoo.com

فرگل اعتضادی

0534 604 4277

https://www.facebook.com/IranIstanbulBeylikduzu - Cumhuriyet Mah. Istanbul/Turkey

کی از بزرگترین مشکلات خانواده های مهاجر که کمتر به آن پرداخته شده، تطبیق فرزندان با سیستم آموزشی ترکیه و ادامه تحصیل عزیزانمان در مدارس ترکیه می باشد. ما با اطلاع کامل از ضوابط ثبت نام در مدارس ترکیه، قوانین و شرایط برابرسازی رده های تحصیلی آموزش و پرورش ایران با کلاسهای مدارس ترکیه خدمات زیر را به خانواده های مقیم ترکیه انجام میدهیم. 1 - ارائه مشاوره و معرفی سیستم آموزشی ترکیه به خانواده ها 2 – انجام مراحل حقوقی و اداری تطبیق مدارک تحصیلی دانش آموزان با سیستم آموزش ترکیه 3 – مصاحبه و اخذ آزمون تعیین سطح و بررسی نقاط ضعف و قوت دانش آموز 4 - تدریس خصوصی یا عمومی دروس پیش نیاز بطوریکه دانش آموز زمان حضور در مدارس ترکیه کمبودی حس نکند. 5 – تدریس زبان انگلیسی و زبان ترکی استانبولی به دانش آموزان