• (0090) 312 425 00 19 (داخلی 111)
    atropat_tabrizitur@yahoo.com